Soltrak

Wykorzystaj słońce bez reszty


2D9 / 2D9R 
 
 
 
W czasie pracy trackera na wyświetlaczu widoczny jest szereg parametrów urządzenia. Informują one o aktualnych nastawach oraz opis lcdzawierają bieżące odczyty danych  z czujnika słońca. Na podstawie przykładowych paramertów uwidocznionych na zdjęciu, zostaną one opisane i objaśnione poniżej. Ich położenie (identyfikację) odczytujemy na przecięciu kolumn i wierszy.
A1 - aktualna wartość oświetlenia dla czujki poziomej. Stabilne, osiągane wartości to: 487 (West), 315 (East), 932 (stanby). Wartości te moga różnić się od podanych +/_ 10 jednostek.
B1 - interpretacja pomiaru z pola A1. Wystepujące wartości: STBY, WEST, EAST
C1 - aktualna wartość oświetlenia. Bardzo ważny parametr. Jego wartość determinuję sposób pracy trackera.
D1 - czas opóżnienia  reakcji trackera po otrzymaniu sygnału przesuniecia z czujnika oswietlenia [w sek].
A2 - aktualna wartość oświetlenia dla czujki pionowej. Stabilne, osiągane wartości to: 487 (up), 315 (down), 932 (stanby). Wartości te moga różnić się od podanych o +/_ 10 jednostek.
B2 - interpretacja pomiaru z pola A1. Występujące wartości: STBY, UP, DOWN
C2 - sposób śledzenia słońca dwukierunkowo (<EW>), jednokierunkowo W>
D2 - ilość zdarzeń z czujnika wiatru (alarmów)
A3 - zliczona ilość ruchów na wschód (EAST)
B3 - zliczona ilość ruchów na zachód (WEST)
C3 - aktualna wartość nastawy granicy słońce / chmury
C4 - poziom oświetlenia dla parkowania
D4 - załaczenie sygnałów dźwiękowych / suma wykonanych ruchów we wszystkich kierunkach
 


switchesWszelkie nastawy konfiguracyjne wykonywane są w trybie serwisowym. Procedura wejścia w ten tryb wygląda następująco: trzymając jednocześnie wciśnięte przyciski S1 i S2 krótko naciskamy na przycisk RESET. Po pojawieniu się komunikatu SERVICE MODE bezzwłocznie zwalniamy przyciski S1 S2. Ważne! Wartości nastaw realizujemy za pomocą S1, przełączanie pomiędzy pozycjami w menu - S2
 

sun cloudPrzyciskiem S1 ustawiamy wartość granicy działania trackera (słońce – chmury), zwiększając  za każdym przyciśnięciem o wartość 20 . Zmiany następują w pętli w zakresie 40 do 420 (tutaj 400). Poniżej tej wartości tracker jest w trybie śledzenia (aktywnym), powyżej -  przechodzi w tryb oczekiwania (ignoruje rozkaz ruchu) interpretując pogodę jako zachmurzenie.

 • Ustawienie wartości parkowania

parkowaniePrzyciskiem S1 zmieniamy wartość poziomu parkowania z zakresu  700 do 960 (na foto 720) z takim samym jak dla sun/cloud krokirm. Przy osiągnieciu zadanej wartości tracker wykona parkowanie (ruch na wschód) z położeniem ońcowym w osi poziomej zależnym od ustawienia parametry "Parking position".

 

 • Nastawa czasu opóźnienia zadziałania siłowników

delayJest to czas jaki upływa od chwili pojawienia się impulsu z czujnika do czasu zadziałania siłownika, którego praca jest odpowiedzią na ten impuls. Przed uruchomieniem elementu wykonawczago ponownie jest sprawdzany stan występowania czynnika powodujacego brak homeostazy. Jeżeli zakłócenie nie występuje (zanikło), to działanie nie zostanie podjęte. Jest  to swojego rodzaju filtr cyfrowy przeciwko sygnałom zakłócajacym. Umożliwia on także ogranicznie ilości cykli włączania bloku wykonawczego (aktywność dopuszczalna jedynie w odpowiednich interwałach czasowych). Dostępne wartości [w sek]: 0, 5, 10, 30, 60, 90, 150, 300, 450, 600, 900. 

 • Płaszczyzna ruchu dla zadziałania opóźnienia

H v

 

Ten parametr umożliwia wybór osi w krórej zastosowano algorytm zwłoki czasowej. Dostępne wartości: H, V, H&V. Uwaga! Dla płaszczyzny H w kierunku EAST opisana funkcja nie działa (wynosi 0)!

 

 • Dźwięk

Menu dźwięku towarzyszącego zdarzeniom. Dostępne wartości ON/OFF.

sound

 • Pozycja parkowania

Ta nastawa określa końcową pozycję jaką przyjmuje tracker po wykonaniu polecenia parkowania. Dostępne wartosci H lub V.

parking position 
 
 
 • Czas parkowania

Parametr ten określa czas [min] przez jaki wykonywany jest manewr parkowania (od chwili park timeotrzymania sygnału parkowania). Jego wartość mależy ustawić na możliwie najmniejszą dostępną w menu, ale musi ona umożliwić pełny powrót trackera z pozycji WEST, na pozycję wyjściową EAST (czas ten zależy od konstrukcji urządzenia). Dostępne wartości:100 - 990 sek. z krokiem 10 sek. 

 • Czas położenia paneli po sygnale wind alarm

wind timeWartość ta określa, jak długo po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu zadanej wartości wiatru, moduły na trackerze pozostają w pozycji horyzontalnej. Jeżeli zadana wartość czasu upłynęła i brak impulsów wyzwalajacych  z kontrolera, to sterownik wraca do uaktualnych ustawień, wynikających z bieżących warunków oświetleniowych. Dostępne wartości: 60-600 sek. z krokiem 10 sek.

 

 • Wybór śledzenia w azymucie (jedno lub dwukierunkowe)

Dostępne wartości nastaw: bidirectional (praca dwukierunkowa), unidirectional (praca jednokierunkowa).

 bidirectional

 

 

 

 •  Tilt fast correction 

Dokonywanie korekcji położenia w osi poziomej w czasie ruchu w azymucie  >> czytaj wiecej. Dostępne wartości: YES, NO

tfc

 
 
 
 
 

Funcja przesuwania trackera w azumucie w pochmurny dzień >> czytaj więcej. Wartości: 0 (OFF) do 40 sek, krok 1 sek.

im

 
 
 
 
 
Zastosowany wyświetlacz LCD nie umożliwia pracy w temperaturach ujemnych. Zatem proszę pamiętać o jego deinstalacji z urządzenia na czas zimy.
 
 

 
lista rozkazów

RC ON/OFF /Ab/. Przejście do manualnego sterowania urządzeniem. Odłączana jest automatyka oraz aktywowane przyciski RC U/D oraz RC W/E. Po wyjściu z tego trybu działanie automatyki jest wznawiane.

RC U/D /Ad/. Umożliwia sterowanie trackerem w elewacji (góra - dół). Kolejne naciśnięcia powodują sekwencyjną pracę góra – stop – dół – stop…

RC W/E /Ac/. Umożliwia sterowanie trackerem w azymucie (wschód - zachód). Kolejne naciśnięcia powodują sekwencyjną pracę zachód – stop – wschód – stop…

<EW>/W> /Ae/. Wybór rodzaju pracy urządzenia – dwukierunkowa <EW> powoduje śledzenie zarówno w kierunku zachodnim (zgodne z prawami astronomii) jak i na wschód (chmura zasłaniająca słońce). W> praca wyłącznie w kierunku zachodnim (nastawa zalecana dla „spokojnej” pracy).

SOUND Y/N /Af/. Naprzemienne włączanie i wyłączanie dźwięku sygnalizującego występujące zdarzenia i potwierdzającego nastawy.

PARK H/V /Ag/. Sposób parkowania po zapadnięciu zmierzchu. Zawsze następuje powrót na wschód i , w zależności od nastaw tego parametru, dla H – pozycja pozioma (ochrona przed wiatrem) lub V – pionowa – ochrona przed zaleganiem na polu fotowoltaicznym śniegu.

GET DATA /Ar/. Odbiór pojedynczego pakietu danych ze sterownika danych aktualnych w chwili niniejszego zapytania. Opis poszczególnych pozycji jest opisany w dalszej części dokumentacji. Działanie tej funkcji determinowane jest nastawą DATA?/++. Należy pamiętać by po kilku razach użycia tego rozkazu wyczyścić bufor programu BT Serial Controller (clear). Dane zalegające w pamięci programu powodują wolne działanie, aż do możliwości jego zatrzymania.

SLEEP /Am/. Umożliwia dokonanie kontrolnego parkowania trackera niezależnie od aktualnych warunków oświetleniowych (dzień). Po wykonaniu tego polecenia i odczekaniu ok. 1min układ powraca do algorytmu śledzenia.

TFC ON/OFF /An/. Przy załączonej opcji (Yes) umożliwia szybką korekcję położenia w elewacji podczas wykonywania ruchu w kierunku West. Nie działa wtedy (dla V) mechanizm czasu opóźnienia, co umożliwia szybkie dostosowanie się położenia w tej płaszczyźnie do zmian związanych z przemieszczaniem się w płaszczyźnie H. Kiedy to ma zastosowanie? Wyobraźmy sobie tracker, który ze względów konstrukcyjnych ma ograniczony kąt śledzenia w azymucie. Latem zdarzą się sytuacje w czasie najdłuższych dni, kiedy tracker przyjmie skrajne położenie na zachód, ale sterownik będzie wymuszał konieczność dalszego ruchu (słońce dalej na zachodzie niż płaszczyzna pola fotowoltaicznego układu nadążnego). Od strony sterownika wytwarzany sygnał Go West (przy załączonym  TFC ) spowoduje natychmiastowy ruch w pionie (brak działania  funkcji opóźnienia, pomimo jej załączenia w obu płaszczyznach). Zatem będzie on reagował na każde zakłócenie warunków oświetlenia. Wyłączenie   TFC   przywróci działanie filtra czasowego. Użytkowanie filtra czasowego i doświadczenia z tego płynące zostały opisane mojej stronie www.

Wynika z tego wniosek: o ile mechanika trackera nie umożliwia śledzenia w pełnym zakresie ruchu słońca w azymucie (np. tracker oparty na siłownikach), to funkcję tą należy wyłączyć. Jeżeli natomiast takie śledzenie jest możliwe (działanie w osi pionowej oparte o silnik z przekładnią), to powinna ona być załączona. Podane tezy są tezami ogólnymi, w każdym przypadku analizując lokalizację należy indywidualnie zastanowić się nad wykorzystaniem zaimplementowanego rozwiązania.

RTC ON/OFF /Ao/. Załączenie tej funkcji powoduje to, iż ruch w elewacji ograniczony jest do: ruchu w górę jedynie do godziny 12 (południe), a ruchu w doł - od południa do zmierzchu. Zegar wzorcowy wbudowany do sterownika (RTC) powinien mieć ustawiony lokalny czas słoneczny (zależy od długości geograficznej punktu posadowienia trackera). Ustawienie czasu strefowego powoduje przesuniecie interpretacji czasowej górowania słońca w danej lokalizacji. Odpowiednie wiadomości można znaleźć w internecie.

LCD BACKLIGHT /Ah/. Naprzemienne załączanie / wyłączanie podświetlenia w wyświetlaczu LED.

OUT 1 ON/OFF /Ak/. Sterowanie (włącz / wyłącz) portami wyjściowymi do których można podłączyć obciążanie w postaci np. szperaczy czy naświetlaczy LED. Załączenie następuje od strony „masy”; ponieważ elementem wykonawczym jest tranzystor MOSFET, to należy pamiętać o biegunowości zasilania (najlepiej wykorzystać dostępne napięcie systemowe) oraz granicznej wartości prądu - 2A.

STORE /As/. Zapis do pamięci bieżących nastaw serwisowych. Używamy, o ile od ostatniego resetu sterownika dokonywaliśmy jakiś w nich zmian. Najlepiej stosować tą funkcję bezpośrednio po dokonaniu zmiany parametru.

EEPROM /Au/. Wczytuje do pracującego systemu ostatnio zapisane w EEPROM nastawy. Jest to ekwiwalent funkcji RESET w obszarze danych systemowych.

RFLCD /Aw/. Inicjalizacja wyświetlacza LCD w przypadku wystąpienia na nim „krzaczków”. Może to występować w czasie pracy z elementami wykonawczymi o wysokim napięciu pracy lub dużej mocy (przy zastosowaniu styczników). Takie rozwiązania generują wysoki poziom zakłóceń. Sterownik ma zaimplementowaną opcję inicjalizacji LCD po wykonaniu ruchu w dowolnym kierunku.

WRDEF /Az/. Zapisuje własne nastawy, tj. aktualnie ustawione przez użytkownika w systemie, jako DEFAULT STORE Zapis do pamięci bieżących nastaw serwisowych. Używamy o ile od ostatniego resetu sterownika dokonywaliśmy jakiś w nich zmian. Najlepiej stosować tą funkcję bezpośrednio po dokonaniu zmiany parametru.

DEF /Ax/. Pod klawiszem DEF, używającym kodu Ax kryją się wartości domyślne ustawień sterownika. Możemy je jednym ruchem wpisać do systemu, pamiętając, że funkcjonować będą one tylko jako wartości bieżące. Jeżeli chcemy, by pozostały na stałe (po resecie systemu), to należy je zapamiętać klawiszem STORE (kod As).

Wartości default (DEF)

 • granica sun/cloud = 240
 • granica parkowania (dusk) = 800
 • opóźnienie zadziałania siłowników po sygnale z czujki [sek] = 60
 • czas położenia po sygnale wind alarm = 300
 • czas parkowania po zmierzchu = 480
 • IMT = OFF
 • RTC = OFF
 • TFC = OFF
 • AX DEL = H&V
 • PARK = H
 • SOUND = ON
 • LIGHT = ON
 • <EW>/W = bidirectional

POLECENIA WPROWADZANE Z LINII KOMEND

rozkazy z linii poleceń


KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA ORAZ ZDALNY ODCZYT / NASTAWY PARAMETRÓW SYSTEMU

networkKonfigurację rozpoczynamy od sieci. Sterownik pracuje w trybie AP i rozgłasza sygnał (SSID) jako SolTrak_WiFi_BXX. Takie rozwiązanie umożliwia bezpośrednie połączenie smartfon – sterownik, zwane „P2P”. Jak widać jest ono zabezpieczone (WPA2PSK), niezbędne zatem będzie hasło.

softwarePo konfiguracji połączenia z siecią, następnym etapem będzie pobranie i instalacja darmowego oprogramowania ze sklepu Google Play. Można używać także innego, alternatywnego softu np. Blue Tooth Serial Controller16, ale ja polecam ten ze wzgledu na łatwość konfiguracji, dużą elastyczność i przejrzystość. Oto link do polecanego softwaru:  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_wifi_terminal&hl=en_US.

Przystępujemy do konfiguracji oprogramowania. Najpierw przygotujemy funkcje makro dla klawiszy, których będziemy używali. W orientacji pionowej dostępne jest do 5 rzędów po 6 przycisków w każdej linii. Ustawiamy ich ilość w menu / settings. Przy okazji możemy zmienić kilka ustawień. Załączamy „SHOW CONNECTION MESSAGES”, BUFFER SIZE ustawiamy na UNLIMITED, LOCAL ECHOON lub OFF (według własnych upodobań), CLEAR INPUT ON SEND i KEEP SCREEN ON WHEN… - wszystko na ON, a SHOW TIMESTAMPS wyłączamy. Następnie definiujemy makra dla każdego przycisku. W tym celu należy go nacisnąć i chwilę przytrzymać, aż pojawi się menu. Wpisujemy: NAME – nazwę własną klawisza (krótką!), VALUE – kod przypisany tej funkcji, reszta – jak pokazano obok. Rezultat takiego działania powinien wyglądać przynajmniej tak dobrze jak u mnie, o ile nie lepiej. Kody, opis, sugerowane nazwy klawiszy – w tabeli zamieszczonej nieco wyżej. Są to jedynie moje propozycje, definiujesz to, co uważasz, że będzie Ci niezbędne i w sposób, który jest dla Ciebie optymalny! Uwaga! Jeżeli chcesz zostawić pusty przycisk (bez opisu), to w polu NAME wstawiasz spację. W sekcji DEVICE wpisujemy wartości jak na zrzucie poniżej – dowolny wpis jedynie w polu NAME (nasza nazwa własna).

terminal1terminal2terminal3

Jeżeli poprawnie wykonaliśmy opisane czynności, to zaglądamy do menu głównego, podłączamy się za pomocą ikony na górze programu do bieżącej sieci, uzyskujemy potwierdzenie komunikatem „connected” i wydajemy pierwszy rozkaz przyciskiem DATA. Powinniśmy uzyskać odpowiedź ze sterownika, składającą się z pakietu danych. Pamiętaj! Dla poprawnej pracy musisz być podłączony do sieci, którą stworzył sterownik, to jest sieci SolTrak_WiFi_BXX!!!


DANE OTRZYMANE ZE STEROWNIKA

dane2
Widoczny obok zrzut ekranowy przedstawia przykładowe dane otrzymane ze sterownika po wydaniu komendy DATA (kod Ar). Można wyróżnić to cztery zasadnicze sekcje.

 • W sekcji PRESET znajdują się wartości aktualnych nastaw z jakimi pracuje tracker. Wartości te zapamiętane są w nieulotnej pamięci procesora i odczytywane przy każdorazowym starcie systemu lub po wydaniu polecenia EEPROM (kod Au).
 • Sekcja CURRENT DATA zawiera wartości z pracującego systemu, występujące w chwili przeprowadzenia odczytu. Niektóre z nich to:

 U_pwr > napięcie zasilania stopnia mocy, U_syst > napięcie zasilania części mikroprocesorowej, U_up > napięcie zasilania obwodu mikroprocesora, Remain to IM > czas pozostały do wykonania funkcji IM (o ile została ona załączona i występują warunki dla jej aktywowania), Temp > zmierzona temperatura (czujnik znajduje się w RTC), bieżący czas i data odczytane z RTC, +IPD canal > kanał z którego przyszło zapytanie o dane.

 • EVENTS TODAY to sekcja zawierająca zarejestrowane w ciągu ostatniej doby Rejestrowane są one pomiędzy godziną 00 a 23:59, o północy przepisywane do sekcji FTB, a następnie wartości w EVENTS TODAY są zerowane. Wind alarm > ilości sygnałów alarmu wiatrowego z anemometru (nie jest to tożsame z ilością położeń trackera po alarmie wiatrowym), wartości ruchów w każdym z kierunków, TM > suma tych ruchów, ilość ruchów wykonanych przez funkcję IM.
 • FTB.Tu znajdujemy dane o sumarycznej ilości zdarzeń w ciągu całej eksploatacji trackera (o ile nie zostaną one zresetowane). Work > ilość przepracowanych godzin, pozostałe zmienne już zostały przedstawione. Należy pamiętać, że dane w tej sekcji aktualizowane są raz na dobę.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWIATROWE

Sterownik posiada wbudowany 8 progowy kontroler wiatru. Wartości jego zadziałania nastawiane są za pomocą trzech jumperów. Miejsce ich umieszczenia oraz tabelę kodową przedstawiono niżej. YES oznacza obecność jumpera (założony), NO - jego brak.

jumpery wind guard switches

Zakres obsługiwanych prędkości wynosi od 25 do 60 km/h z krokiem 5 km/h.

 


PODŁĄCZENIE


Soltrak 2D9

podłączenie

 

Typowa aplikacja sterownika w wersji 2D9 (z tranzystorami MOSFET w mostku H) przedstawiona została obok. Przez połączenie wyprowadzeń 1 i 3 złącza ARK (bezpiecznik 4A), zastosowano wspólne zasilanie obu torów (mikrokontrolera i stopnia końcowego) z jednego źródła zasilania. Obwód procesora zabezpieczony jest bezpiecznikiem, który znajduje się na pcb.

 

 

  Soltrak 2D9R

Ten model trackera nie posiada wbudowanego na pcb elementu wykonawczego w postaci mostka H. Przewidziano jego użycie, ale jako podzespołu zewnętrznego. Takie elastyczne podejście umożliwia zastosowanie różnych rozwiązań w zależności od oczekiwań użytkownika. W znaczący sposób poszerza się zakres zasilania i uzyskiwanych prądów sterowania elementami wykonawczymi, a także potencjalnie można użyć elementów napędowych 230V AC. Należy stosować styczniki lub przekaźniki o prądzie cewki nie większym niż 300 mA, pamiętając o obligatoryjnym podłączeniu diod tłumiącym napięcie samoindukcji uzwojenia. Zakres pracy sterownika SolTrak 2D9R: 12 – 24 V.
Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźników samochodowych, które cechują się dużą trwałością, odpornością na czynniki zewnętrzne oraz obciążalnością styków. Sam stopień końcowy sterownika stanowi wyjście typu otwarty kolektor (OC). Zastosowano tu tranzystory pnp średniej mocy typu BD 234/236/238, itp.

>> zobacz


C
ewki podłączamy pomiędzy wyścia ze sterownika, a „masę” (minus zasilania). Połączenia styków muszą tworzyć mostek H (informacje w internecie). Wszystkie poruszone zagadnienia zapewne wyjaśnią przykładowe schematy. Przy zastosowaniu silników AC 230V, w sytuacjach niepewności co do sposobu rozwiązania problemu zmiany kierunku obrotów, należy skonsultować się z elektrykiem. Trzeba brać pod uwagę to, że praca z AC 230V niesie ze sobą niebezpieczeństwo porażenia, a także generuje spory poziom zakłóceń, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie części elektronicznej (mikroprocesor). Dlatego należy starannie przemyśleć wzajemne położenie elementów składowych sterownika sytemu nadążnego.

>> zobacz

 

2D9R 12D9R 2

 


 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl Aby znaleźć wiecej informacji na temat cookies, ich użycia i sposobu kasowania, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

  Akceptuję pliki cookies z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk